Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
TỔ NGOẠI NGỮ - CÔNG DÂN
   

                            DANH SÁCH GV TỔ NGOẠI NGỮ - CÔNG DÂN
                                           NĂM HỌC: 2022 - 2023

STT

Họ và tên

Chức vụ

Dạy môn

01

Trần Văn Hội

Tổ trưởng

 Công dân

02

Hồ Vũ Uyên Phương

GV

Ngoại ngữ 

03

Hồ Thị Huỳnh Trang

GV

 Ngoại ngữ 

04

Võ Thi Phước

GV

 Ngoại ngữ 

05

Trần Thị Yến

GV

Ngoại ngữ 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023