Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
TỔ VĂN PHÒNG
   

DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG
Năm học: 2022 – 2023

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 1

Nguyễn Thị Lý

Tổ trưởng
Thủ quỹ - Thư viện

 2

 Phan Thưởng

 Bảo vệ

 3

 Hồ Thị Trang

 Thiết bị

 4

 Phùng Thị Thà

 Văn thư

 5

 Trần Thị Lâm

 Kế toán

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023