Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
NĂM HỌC 2021 - 2022
   

                                     DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
                                                NĂM HỌC: 2021 - 2022

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LỚP HỌC

1

Trần Thị Yến

TPT

 

2

Trương Thị Mai Anh

LĐT

9/1

3

Nguyễn Phan Gia Huy

LĐP

9/1

4

Nguyễn Vân Khanh

LĐP

8/2

                             
                                     DANH SÁCH ANH CHỊ PHỤ TRÁCH
                                               NĂM HỌC: 2021 - 2022

TT

HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

LỚP PHỤ TRÁCH

1

Dương Thị Thảo Ly

GVCN

6/1

2

Phan Thị Bích Lài

GVCN

6/2

3

Nguyễn Phạm Minh Trang

GVCN

6/3

4

Hồ Vũ Uyên Phương

GVCN

7/1

5

Võ Thị Hoàng Dung

GVCN

7/2

6

Nguyễn Thị Thu

GVCN

7/3

7

Nguyễn Thị Duy Anh

GVCN

8/1

8

Nguyễn Nhật Tường Long

GVCN

8/2

9

Võ Thị Phước

GVCN

8/3

10

Đinh Hữu Phúc

GVCN

8/4

11

Vương Thị Hồng Phượng

GVCN

9/1

12

Nguyễn Thị Anh Đào

GVCN

9/2

13

Hồ Thị Huỳnh Trang

GVCN

9/3

                  

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023