Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
NHIỆM KỲ NĂM 2018 - 2022
   

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2018 – 2022

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Văn Hội

Chủ tịch

2

Vương Thị Hồng Phượng

Phó chủ tịch

3

Phan Ngọc Ánh

Ủy viên - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn

4

Nguyễn Phạm Minh Trang

Ủy viên - Thủ quỷ

5

Nguyễn Thị Loan

Ủy viên - Trưởng ban nữ công

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023